Łódzka Odznaka Turystyczna

Obchody 550-lecia nadania praw miejskich Łodzi i 100-lecia zorganizowanej turystyki polskiej stała się inspiracją do ustanowienia dnia 5 lutego 1973 r. Łódzkiej Odznaki Turystycznej przez Zarząd Oddziału PTTK w Łodzi. Celem ówczesnej odznaki było propagowanie i popularyzacja miasta, jego walorów historyczno-krajoznawczych. Wraz z biegiem lat weryfikacja odznaki została zawieszona. W związku z przypadającym w 2023 roku 600-leciem nadania praw miejskich Łodzi, mając na względzie rewitalizację i rozwój miasta, PTTK Oddział Łódzki im. Jana Czeraszkiewicza postanowił sformułować nowy regulamin Łódzkiej Odznaki Turystycznej z jednoczesnym pozostawieniem wzoru odznaki ustanowionej w 1973 roku. Regulamin odznaki: https://lodz.pttk.pl/lodzka-odznaka-turystyczna-2/

Dodaj komentarz

Łódzka Odznaka Turystyczna

WERYFIKACJA ODZNAKI BEZTERMINOWO ZAWIESZONA

Regulamin Łódzkiej Odznaki Turystycznej
Zarząd Oddziału PTTK w Łodzi ustanawia z dniem 5 lutego 1973 r. Łódzką Odznakę Turystyczną. Odznaka ta, zwana dalej ŁOT, ustanowiona zostaje dla uczczenia 550-lecia nadania praw miejskich Łodzi i 100-lecia zorganizowanej turystyki polskiej.
Odznaka ma na celu propagowanie i popularyzację naszego miasta, jego walorów historyczno-krajoznawczych oraz zapoznania z tradycjami walk rewolucyjno-wyzwoleńczych i osiągnięciami w Polsce Ludowej.
ŁOKT może być przyznawana turystom polskim i zagranicznym, po spełnieniu wymogów niniejszego regulaminu.
O zdobycie ŁOT ubiegać się można po ukończeniu 12 lat życia.
ŁOT jest trzystopniowa: brązowa, srebrna, złota.
Warunkiem zdobycia ŁOT w stopniu brązowym jest:
• udział w wycieczce prowadzonej przez przewodnika (przodownika) lub zwiedzanie Łodzi indywidualnie czy grupowo, potwierdzone wpisaniem przebiegu trasy do książeczki odznaki i udokumentowanie pieczątkami świadczącymi o jej przebyciu, lub podpisem przewodnika (przodownika) prowadzącego wycieczkę,
• zwiedzenie jednego zakładu pracy, muzeum łódzkiego lub izby pamięci narodowej udokumentowane pieczątką w książeczce odznaki. Przez zakład pracy rozumie się zakład udostępniony do zwiedzania; przez muzea – muzeum ogólnodostępne (w tym ogród zoologiczny i botaniczny).
Warunkiem zdobycia ŁOT w stopniu srebrnym jest:
• zwiedzenie dwóch dzielnic Łodzi podczas co najmniej trzech wycieczek, potwierdzone wpisaniem przebiegu trasy do książeczki odznaki i udokumentowanie pieczątkami świadczącymi o jej przebiegu, lub lub podpisem przewodnika (przodownika) prowadzącego wycieczkę,
• zwiedzenie co najmniej jednego zakładu pracy (udokumentowane pieczątką w książeczce odznaki), zwiedzenie 2 izb pamięci narodowej (udokumentowane pieczątką w książeczce odznaki),
• zwiedzenie trzech muzeów, w tym obowiązkowo Muzeum Historii Ruchu Robotniczego lub Muzeum Historii Włókiennictwa (udokumentowane pieczątką w książeczce odznaki).
Warunkiem zdobycia ŁOT w stopniu złotym jest:
• zwiedzenie pozostałych dzielnic Łodzi podczas co najmniej pięciu wycieczek, potwierdzone wpisaniem przebiegu trasy do książeczki odznaki i udokumentowanie pieczątkami świadczącymi o jej przebiegu, lub lub podpisem przewodnika (przodownika) prowadzącego wycieczkę,
• zwiedzenie co najmniej jednego zakładu pracy (udokumentowane pieczątką w książeczce odznaki), zwiedzenie pozostałych muzeów (udokumentowane pieczątką w książeczce odznaki),
• opracowanie opisu krajoznawczego, reportażu, kroniki fotograficznej lub filmowej na temat związany z Łodzią z uwzględnieniem jej zabytków i historii na podstawie aktualnych przewodników i informatorów.
Normy na dany stopień odznaki można zdobyć w ciągu jednego roku kalendarzowego nie dłużej jednak, niż w ciągu trzech lat. ŁOT w stopniu złotym nie może być przyznana w tym samym roku, w którym została zdobyta ŁOT w stopniu srebrnym. Zwiedzone zakłady pracy i muzea zaliczone na dany stopień odznaki nie mogą być zaliczone na stopnie wyższe.
Po uzyskaniu normy należy składać książeczkę do weryfikacji do dnia 31 grudnia roku, w którym zostały spełnione warunki dla danego stopnia odznaki.


Powołuje się Referat Weryfikacyjny ŁOT przy Zarządzie Oddziału PTTK w Łodzi. Referat weryfikacyjny sprawdza i weryfikuje książeczki, ocenia materiały przy odznace w stopniu złotym i przyznaje odznaki. Opisy krajoznawcze złożone przy weryfikacji ŁOT w stopniu złotym przechodzą na własność Oddziału. Udział w wycieczkach prowadzonych przez przewodników (przodowników) winien być potwierdzony przez prowadzącego. Wycieczki indywidualne po Łodzi zaliczone będą mogły być przez członków Referatu Weryfikacyjnego na podstawie zebranych w książeczce potwierdzeń przebytej trasy.
Wzory książeczki i odznaki ŁOT stanowią integralną część niniejszego regulaminu.
Za wybitne i wieloletnie zasługi w popularyzowaniu turystyki i krajoznawstwa na terenie Łodzi może być przyznana ŁOT w stopniu złotym.
Wnioski o przyznanie odznaki składać mogą wszystkie instytucje i organizacje społeczne. referat Weryfikacyjny, po zaopiniowaniu, przekazuje je do Zarządu Oddziału, który przyznaje odznakę.
Zmiany i uzupełnienia regulaminu odznaki wymagają zatwierdzenia przez Zarząd Oddziału Łódzkiego PTTK. Regulamin niniejszej odznaki został zatwierdzony przez Zarząd Oddziału Łódzkiego PTTK w dniu 7.07. 1975 r.
Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Referatu Weryfikacyjnego Łódzkiej Odznaki Turystycznej.