Odznaka Krajoznawcza Województwa Łódzkiego

REGULAMIN ODZNAKI KRAJOZNAWCZEJ
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO


Postanowienia ogólne.

 1. Odznaka Krajoznawcza PTTK Województwa Łódzkiego zwana dalej odznaką, ustanowiona została przez Porozumienie Oddziałów PTTK Województwa Łódzkiego.
 2. Celem odznaki jest popularyzacja turystyki i krajoznawstwa oraz wiedzy o województwie łódzkim.
 3. Odznaka posiada trzy stopnie: brązowy, srebrny i złoty.
 4. Odznakę zdobywa się w kolejności stopni bez ograniczeń czasowych.
 5. Odznaka może być przyznana honorowo, z pominięciem stopni, przez Kapitułę Rady Oddziałów na wniosek Zarządu Oddziału PTTK.
 6. Znowelizowany regulamin odznaki wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.
  Warunki zdobywania Odznaki.
 7. Odznakę można zdobywać po ukończeniu 8 roku życia.
 8. Odznakę zdobywa się uczestnicząc w imprezach turystyki kwalifikowanej, wycieczkach lub indywidualnie zwiedzając obiekty krajoznawcze i przyrodnicze.
 9. Odznakę w poszczególnych stopniach można zdobyć po uzyskaniu następującej liczby punktów:
 • brązowa 100 punktów
 • srebrna 200 punktów
 • złota 300 punktów
  Przyznaje się następującą liczbę punktów za:
 1. Zwiedzanie:
  1.1. Miast i miejscowości:
  15 pkt. – Łódź, Piotrków Trybunalski, Łęczyca, Łowicz,
  10 pkt. – Opoczno, Sulejów – Podklasztorze, Sieradz, Wieluń, Skierniewice, Arkadia – Nieborów,
  5 pkt. – Oporów, Łask, Poddębice, Warta, Złoczew, Uniejów, Rawa Mazowiecka, Pabianice, Bełchatów, Inowłódz, Tomaszów Mazowiecki, Zgierz, Witów, Drzewica, Brzeziny, Kutno, Przedbórz, Radomsko.
  Punkty za zwiedzanie w/w miast i miejscowości przyznawane są niezależnie od punktów zdobytych za zwiedzanie obiektów krajoznawczych wymienionych w pozycjach 1.2, 1.3, 1.4 regulaminu odznaki.
  1.2. Muzeów, izb pamięci, wystaw i galerii:
  5 pkt. – każde muzeum,
  3 pkt. – wystawa krajoznawcza, izba pamięci, galeria.
  1.3. Zabytków, miejsc pamięci narodowej, pomników, pamiątkowych tablic itp.:
  3 pkt. – przy krótkim opisie i potwierdzeniu pieczątką uzyskaną w obiekcie lub miejscowości,
  2 pkt. – przy opisie, przytoczeniu treści tablicy lub potwierdzeniu przez uprawnioną osobę.
  1.4. Obiektów przyrodniczych:
  5 pkt. – parki krajobrazowe,
  4 pkt. – rezerwaty przyrody, ogrody botaniczne i zoologiczne,
  2 pkt. – pomniki przyrody, parki wiejskie i inne obiekty.
  Warunkiem uzyskania punktów jest krótki opis oraz pieczątka z najbliższej miejscowości lub potwierdzenie zwiedzania przez uprawnioną osobę.
  Uwaga: Punkty za zwiedzanie danego miasta lub obiektu przyznawane są tylko jeden raz niezależnie od stopnia odznaki.
 2. Udział w imprezach turystycznych i krajoznawczych na terenie województwa łódzkiego:
  5 pkt. – impreza turystyki kwalifikowanej,
  3 pkt. – wycieczka, sejmik, sympozjum krajoznawcze.
  Punkty za udział w imprezach traktowane są jako premia i przyznawane po uzyskaniu potwierdzenia od organizatora imprezy (np. Oddział PTTK, szkoła), niezależnie od punktów zdobytych za zwiedzanie obiektów.
 3. Organizowanie imprez i działalność krajoznawczą:
  10 pkt. – zorganizowanie imprezy turystycznej lub krajoznawczej (np. kierownik rajdu) lub za publikację w czasopiśmie krajoznawczym,
  5 pkt. – współudział w zorganizowaniu imprezy turystycznej, wygłoszenie odczytu lub wykładu krajoznawczego.
  Weryfikacja:
 4. Podstawą weryfikacji jest książeczka – kronika udziału w imprezach, zwiedzania wymienionych wcześniej obiektów. W kronice winny być zawarte informacje:
  data;
  zwiedzany obiekt lub nazwa imprezy;
  potwierdzenie;
  liczba punktów;
  opis, jeśli jest potrzebny.
  Na końcu wpisu dotyczącego danego stopnia odznaki należy napisać:
  Odznaka w stopniu ………………………… ………… punktów.
 5. Odznaki w stopniach: brązowym, srebrnym i złotym przyznają Oddziały PTTK woj. łódzkiego, w których istnieją Oddziałowe Komisje Krajoznawcze.
 6. Odznaki honorowej nie można nabyć dla celów kolekcjonerskich.
 7. Odznakę można zdobywać równocześnie z innymi odznakami turystycznymi i krajoznawczymi na terenie województwa łódzkiego. Dopuszcza się weryfikowanie odznaki na podstawie potwierdzeń wpisanych do książeczki danej odznaki.
 8. Interpretacja regulaminu należy do Kapituły Porozumienia Oddziałów PTTK Województwa Łódzkiego.