Jak zostać członkiem PTTK

Członkostwo w PTTK

Polskie Towarzystwo Turystyczno- Krajoznawcze jest stowarzyszeniem skupiającym turystów, którzy zrzeszają się w celu uprawiania turystyki i krajoznawstwa oraz swój czas, siły i umiejętność poświęcają pracy społecznej w Towarzystwie. W Towarzystwie zrzeszonych jest około 65 tysięcy członków zwyczajnych PTTK opłacających regularnie składkę członkowską.

Jak zapisać się do PTTK?
W pierwszej kolejności należy się zapoznać ze Statutem PTTK oraz z „Kartą praw i obowiązków członka PTTK”. Potem należy odnaleźć oddział PTTK, który najbardziej odpowiada naszym zainteresowaniom turystycznym (pomóc Ci w tym może nasz spis). Może być to oddział środowiskowy (akademicki, przewodnicki, przy danym zakładzie itp.) bądź terenowy (w naszym mieście, dzielnicy itp.). Następnie trzeba udać się do siedziby tego oddziału, aby opłacić składkę. Biuro PTTK Oddziału Łódzkiego czeka na każdego od poniedziałku do piątku w godz. 10-17, mieścimy się na pierwszym piętrze pałacyku przy ul  Wigury 12 a. Przy sobie powinieneś mieć dowolny dokument potwierdzający Twoją tożsamość, jedno zdjęcie formatu 30×40 mm oraz gotówkę na składkę członkowską i wpisowe (od niedawna można płacić również kartą). W oddziale koledzy mogą zaproponować przynależność do określonego koła bądź klubu – warto się ich poradzić i wybrać koło/klub najbardziej nam odpowiadający. Po trwających kilkanaście minut formalnościach polegających na wypełnieniu deklaracji członkowskiej oraz wypisaniu przez kolegów z oddziału legitymacji staniesz się członkiem Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego.

Kto może być członkiem PTTK?

Szczegółowo określa Statut PTTK.
1.Członkiem zwyczajnym PTTK może być:
  – obywatel polski lub cudzoziemiec, mający pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiony praw publicznych;
  – niepełnoletni w wieku od 16 do 18 lat, mający ograniczoną zdolność do czynności prawnych;
  – małoletni w wieku poniżej 16 lat za zgodą jego przedstawicieli ustawowych.
2.Młodzież szkolna może być zrzeszana w szkolnych kołach krajoznawczo-turystycznych PTTK co nie ogranicza jej prawa do zrzeszania się w innych kołach i klubach PTTK – jednostkach organizacyjnych oddziałów PTTK.
3.Członkostwo zwyczajne w PTTK powstaje przez złożenie pisemnej deklaracji i przyjęcie w poczet członków przez zarząd koła, klubu lub oddziału PTTK.

Do czego będę miał prawo jako członek PTTK?

Prawa członków PTTK reguluje Statut PTTK.
Członek zwyczajny PTTK ma prawo:
  – wybierać i być wybieranym do władz PTTK;
  – zgłaszać wnioski dotyczące działalności PTTK;
  – brać udział w działalności oraz korzystać z pomocy, obiektów i urządzeń PTTK na zasadach określonych przez Zarząd Główny;
  – nosić odznakę organizacyjną PTTK.
Dodatkowo członkom PTTK przysługują rabaty PTTK zgodnie z Uchwałą Zarządu Głównego w sprawie rabatu handlowego PTTK (m.in. rabat 20% w bazie noclegowej PTTK, zniżki przy wpisowym na rajdy i wycieczki organizowane przez PTTK Oddział Łódzki). Członkom PTTK z opłaconą składka przysługuje także ubezpieczenie NNW o którym więcej informacji znajduje się tutaj: http://www.pttk.pl/zycie/ubezpieczenia/nnw2018/index.php . O rabatach w najprzeróżniejszych miejscach można dowiedzieć się tutaj: http://www.pttk.pl/zycie/rabaty

Opłacenie rocznych podstawowych składek członkowskich udokumentowane jest wklejeniem na odwrocie legitymacji członka PTTK znaczka wydanego przez ZG PTTK.

Ile wynosi wysokość składki członkowskiej?
 
Wysokość podstawowej składki członkowskiej dla członków zwyczajnych PTTK Oddziału Łódzkiego w roku 2024 wynosi:
•     84 zł – składka normalna
•     57 zł – składka ulgowa pełna (emeryci, renciści, bezrobotni)
•     39 zł – składka ulgowa uczniowska (m.in. młodzież ucząca się do 26 roku życia)
 
Wpisowe do PTTK jest opłatą jednorazową wnoszoną przy składaniu deklaracji członka PTTK.
21 zł – składka normalna
12 zł – składka ulgowa pełna (emeryci, renciści, bezrobotni)
9 zł – składka ulgowa uczniowska (młodzież ucząca się do 26 roku życia)

Uprawnieni do opłacania członkowskiej składki ulgowej pełnej są:
•     emeryci, renciści i inwalidzi,
•     bezrobotni
•     jedno z rodziców lub opiekun osoby małoletniej opłacający składki za każde dwie osoby małoletnie (składka rodzinna),

Uprawnieni do opłacania członkowskiej składki ulgowej uczniowskiej są:
•     opiekunowie szkolnych kół PTTK,
•     osoby małoletnie do ukończenia 16 roku życia,
•     młodzież szkolna i młodzież akademicka studiująca – do ukończenia 26 roku życia,
 
Zwolnieni z obowiązku opłacania składki członkowskiej są członkowie Honorowi PTTK i Członkowie Honorowi oraz dzieci i młodzież z domów dziecka, zakładów opiekuńczych, szkół specjalnych.

Osoby, które do dnia 31 grudnia nie opłaciły składki za rok kończący się, a nie chcą utracić ciągłości przynależności do PTTK, mogą to uczynić przy opłacaniu składki za rok kolejny.

W przypadku utraty legitymacji PTTK należy zgłosić się do Oddziału w celu uzyskania duplikatu legitymacji, po opłaceniu kosztu legitymacji w kwocie 9,00zł. oraz uregulowania obowiązującej składki za dany rok.

Dokumenty do pobrania: