Śladami Świętej Faustyny Kowalskiej – patronki Łodzi

REGULAMIN
Postanowienia ogólne

1. Odznaka ustanowiona została z inicjatywy Oddziałów PTTK – Łódzkiego im. Jana Czereszkiewicza i Ziemi Łęczyckiej w Łęczycy przy aprobacie Starostwa powiatowego w Łęczycy

2. Odznaka ma na celu przybliżenie postaci Świętej Faustyny Kowalskiej, jej życia. kultu, zachęcenia do udziału w uroczystościach i zdarzeniach związanych z Św. Faustyną. Zdobywanie odznaki przyczyni się do popularyzacji miejsc urodzenia i przebywania Świętej a szczególnie Łodzi , której jest patronką i Ziemi Łódzkiej.

3. Odznaka posiada 3 stopnie

4. Za szczególne popularyzowanie postaci Św. Faustyny i miejsc związanych z jej życiem odznaka może być przyznawana honorowo.


Warunki zdobywania odznaki

1. Odznakę można zdobywać w czasie dowolnego rodzaju grupowych wycieczek, pielgrzymek oraz przy okazji indywidualnego odwiedzania obiektów związanych z kultem Świętej. Za obiekt uważa się miejsce pobytu Świętej, kościół lub kaplicę pod jej wezwaniem, miejsce prezentowania wizerunku oraz inne, których związek ze Świętą zostaje przez zwiedzającego udokumentowany.

2. Dla zdobycia odznaki I stopnia wymagane jest odwiedzenie 3 obiektów. Może być ona również, za zgodą weryfikującego oddziału, przyznana uczestnikom wybranych imprez turystycznych.
Aby zdobyć odznakę II stopnia należy odwiedzić 10 – 15 obiektów w co najmniej 5 miejscowościach. Dla zdobycia odznaki III stopnia należy odwiedzić 15 obiektów w co najmniej 7 miejscowościach.

3. Potwierdzeniem zwiedzania obiektów mogą być: pieczątki, fotografie, podpisy uprawnionych osób (przodownika, przewodnika, kierownika wycieczki szkolnej) lub własnoręczny opis.
Potwierdzenia można gromadzić w książeczce odznaki (rozprowadzanej przez weryfikujące oddziały) lub w samodzielnie prowadzonej kronice.

Weryfikacja

1. Odznakę przyznają Oddziały PTTK: Łódzki im Jana Czeraszkiewicza 90-301 Łódź ul. St. Wigury 12a tel 042 6361509 i Ziemi Łęczyckiej w Łęczycy, 99-100 Łęczyca, pl. Kościuszki 24, tel 024 721 89 65
2. Osoby które odznakę I stopnia zdobyły bez weryfikacji w książeczce lub pamiętniku winny podać jej numer.
3. Znaczek – atrybut zdobytej odznaki jest do nabycia w oddziałach prowadzących weryfikację. Turyści ubiegający się o weryfikację odznaki drogą pocztową winni przysłać książeczkę – kronikę na adres jednego z wyżej wymienionych oddziałów z załączeniem zwrotnej koperty z naklejonym znaczkiem.


Wykaz wybranych obiektów
Głogowiec

 • miejsce urodzenia
  Świnice Warckie
  • kościół parafialny Św. Kazimierza – chrzest
  • cmentarz parafialny – miejsce spoczynku rodziców
  Aleksandrów Łódzki
  • miejsce pobytu – praca jako służąca
  Łódź
  • ul. Abramowskiego 29 – praca w sklepie
  • katedra – tablica
  • park Wenecja – miejsce pierwszego objawienia
  • pl. Niepodległości – parafia
  Warszawa
  • ul. Żytnia 3/9 – dom zakonny (przyjęcie do zgromadzenia, praca w kuchni, przygotowania do ślubów wieczystych)
  • ul. Hetmańska – praca w nowopowstającym Zgromadzeniu
  Kraków-Łagiewniki
  • cmentarz klasztorny – miejsce pochówku przed przeniesieniem do kaplicy
  • kaplica
  Wilno
  • miejsce pobytu
  • obraz w kościele Świętej Trójcy
  Kiekrz k/Poznania
  • miejsce pobytu
  Płock
  • pobyt w Zgromadzeniu – pracz w piekarni i kuchni
  Derdy k/Walendowa
  • pobyt w domu Zgromadzenia
  Walendów
  • pobyt rekolekcyjny
  Prądnik k/Krakowa
  • leczenie w zakładzie leczniczym (dziś szpital im. Jana Pawła II)
  Rabka
  • leczenie
  Rzym
 • beatyfikacja 18.04.1983 i kanonizacja 30.04.2000r.