Łódzka Odznaka Krajoznawczo – Turystyczna

WERYFIKACJA ODZNAKI BEZTERMINOWO ZAWIESZONA

REGULAMIN

Zarząd Wojewódzki PTTK w Łodzi ustanawia z dniem 22 czerwca 1977 r. Łódzką Odznakę Krajoznawczo-Turystyczną (ŁOKT).
Odznaka ta ma na celu propagowanie miejskiego województwa łódzkiego, popularyzację jego tradycji historycznych, przemysłowych i rewolucyjno-wyzwoleńczych oraz osiągnięć w Polsce Ludowej.
ŁOKT może zdobywać każdy turysta polski i zagraniczny, który ukończył 10 rok życia i spełnił wymogi przewidziane niniejszym regulaminem.
Odznaka jest czterostopniowa: popularna, brązowa, srebrna i złota. Poszczególne stopnie odznaki można zdobywać jedynie w podanej kolejności.
Stopień popularny i brązowy można zdobywać w jednym roku kalendarzowym, natomiast stopień srebrny nie może być przyznany w roku zdobycia ŁOKT brązowej, zaś LOKT w stopniu złotym zie może być przyznany w roku zdobycie ŁOKT srebrnej.
Zdobywanie ŁOKT popularnej i brązowej należy zakończyć w ciągu jednego roku kalendarzowego, natomiast zdobywanie ŁOKT w stopniu srebrnym należy zakończyć w czasie nie dłuższym niż 3 lata. ŁOKT w stopniu złotym należy również zdobyć w ciągu 3 lat. Przerwa między zdobywaniem poszczególnych stopni ŁOKT może być nieograniczona.
Warunkiem zdobycia ŁOKT w stopniu popularnym jest:
• wzięcie udziału przynajmniej w 2 wycieczkach pieszych, kolarskich lub motorowych organizowanych przez PTTK na terenie woj. miejskiego łódzkiego;
• zwiedzenie przynajmniej 6 obiektów krajoznawczych (zabytki architektury i techniki, miejsca pamięci narodowej, pomniki i rezerwaty przyrody, muzea, zakłady pracy);
• założenie własnej książeczki-kroniki, w której powinna być dokumentacja odbytych wycieczek potwierdzona podpisem przodownika, przewodnika, instruktora krajoznawstwa lub organizatora turystyki.
• Zwiedzenie obiektów krajoznawczych powinno być udokumentowane pieczęcią z nazwą danej miejscowości oraz krótkim opisem.
Warunkiem zdobycia ŁOKT w stopniu brązowym jest:
• odbycie 5 wycieczek pieszych, kolarskich lub motorowych zorganizowanych przez PTTK lub indywidualnych. Trasa jednej wycieczki nie może być krótsza niż 10 km dla wycieczek pieszych, 20 km dla wycieczek kolarskich i 50 km dla wycieczek motorowych. Wycieczki te powinny być potwierdzone w książeczce-kronice pieczęciami z nazwą miejscowości, przez które prowadzi trasa (przy wycieczkach indywidualnych) lub podpisem przodownika (przy wycieczkach zorganizowanych).
• zwiedzenie przynajmniej 10 obiektów krajoznawczych i udokumentowanie tego na zasadach podanych w punkcie 7c;
• Zwiedzenie przynajmniej 2 miejscowości (poza miejscem zamieszkania) spośród następujących: Aleksandrów, Biała k. Zgierza, Bratoszewice, Dobra, Głowno, Konstantynów, Łódź, Mąkolice, Ozorków, Pabianice, Rzgów, Zgierz.
Warunkiem zdobycia ŁOKT w stopniu srebrnym jest:
• odbycie 12 wycieczek na trasach innych aniżeli wycieczki zaliczone do zdobycia ŁOKT popularnej i brązowej, potwierdzonych analogicznie tak, jak podano w punkcie 8a; zwiedzenie przynajmniej 20 obiektów krajoznawczych i udokumentowanie tego na zasadach podanych w punkcie 7c;
• zwiedzenie 5 następnych miejscowości podanych w punkcie 8c;
• udział w przynajmniej jednym rajdzie turystycznym organizowanym na terenie woj. miejskiego łódzkiego.
Warunkiem zdobycia ŁOKT w stopniu złotym jest:
• przebycie pieszo lub rowerem czerwonego szlaku okrężnego wokół woj. łódzkiego. Przebycie tego szlaku powinno nastąpić w ciągu jednego roku w najwyżej 10 wycieczkach;
• zwiedzenie pozostałych miejscowości wg wykazu w punkcie 8c;
• udział w przynajmniej dwóch rajdach na terenie woj. miejskiego łódzkiego;
• przedlożenie samodzielnej pracy dokumentacyjnej związanej tematycznie z woj. miejskim łódzkim, a zawierającej do wyboru:
o opis dziejów jednej miejscowości (wsi) woj. łódzkiego;
o szczegółowy opis jednego ze zwiedzanych zabytków, pomnika lub rezerwatu przyrody, pomnika lub miejsca martrologii wraz z rysunkiem lub zdjęciem fotograficznym tego obiektu; krótką monografię jednego z zakładów pracy;
o dokładny opis i szkic jednodniowej wędrówki pieszej lub kolarskiej po woj. miejskim łódzkim; zestaw 10 zdjęć (format minimum 13×18 cm) lub przeźroczy kolorowych wraz z opisem, pokazujących krajobraz podłódzki lub pomniki przyrody, miejsca pamięci narodowej i inne obiekty krajoznawcze.
Prace złożone przy weryfikacji ŁOKT w stopniu złotym przechodzą na własność Zarządu Wojewódzkiego PTTK w Łodzi.
Każdy zwiedzany obiekt krajoznawczy może być zaliczony tylko na jeden stopień odznaki, natomiast wycieczki piesze, kolarskie lub motorowe mogą być zaliczane równolegle na odznakę danej dyscypliny turystyki kwalifikowanej.
ŁOKT przyznaje komisja weryfikacyjna powołana przez Zarząd Wojewódzki PTTK w Łodzi, przy czym ŁOKT w stopniu popularnym i brązowym mogą przyznawać także podkomisje weryfikacyjne przy Zarządach Oddziałów PTTK w woj. miejskim łódzkim.
Książeczki-kroniki należy skłądać do weryfikacji za pośrednictwem najbliższego terenowo Oddziału PTTK w woj. miejskim łódzkim lub bezpośrednio w Zarządzie Wojewódzkim PTTK w Łodzi.
Zarząd Wojewódzki PTTK w Łodzi może przyznać honorowo Łódzką Odznakę Krajoznawczo-Turystyczną organizacjom, instytucjom lub osobom szczególnie zasłużonym w regionie łódzkim. Odznakę przyznaną honorowo wręcza się jednocześnie z pamiątkowym dyplomem.