Egzamin dla kandydatów na przewodników miejskich PTTK po Łodzi

Termin egzaminu: 18-19.02.2023 r.
Zgłoszenia wraz z wpłatą przyjmowane są do dnia 15.02.2023 r.
Koszt egzaminu: 400,- zł

Do egzaminu mogą przystępować osoby, które spełniają następujące warunki:
– ukończyły 18 lat,
– posiadają wykształcenie co najmniej średnie,
– nie były karane za przestępstwa umyślne lub inne popełnione w związku z wykonywaniem zadań
przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek,
– ukończyły kurs dla kandydatów na przewodników miejskich po Łodzi, zorganizowaną przez jednostkę Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego, lub posiadają dowolne uprawnienia
przewodnika turystycznego PTTK

Kandydaci na Przewodników Turystycznych PTTK po Łodzi muszą spełnić n/w wymagania:
1. Dokonać wpłaty na konto: Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze; Oddział Łódzki im. Jana Czeraszkiewicza, ul. Wigury 12 a, 90-301 Łódź; 15 8980 0009 2019 0072 6027 0001, z dopiskiem: „imię i nazwisko”; opłata za kurs przewodnika miejskiego oraz rodzaj egzaminu (przewodnik PTTK po Łodzi). Wpłaty należy dokonać nie później niż do 15 lutego 2023 r.
2. Egzaminy odbędą się w dniach 18 i 19 lutego 2023 r. Dnia 18 lutego odbędzie się egzamin testowy i ustny, a 19 lutego egzamin praktyczny.
3. Miejsce egzaminu: część teoretyczna – siedziba Oddział Łódzki im. Jana Czeraszkiewicza, ul. Wigury 12 a, 90-301 Łódź; część praktyczna – wycieczka po Łodzi i rozpocznie się:
• Egzamin przewodnicki 9:00. Przewidywany czas trwania egzaminów do godz. 20:00
4. Osoby przystępujące do egzaminu muszą posiadać przy sobie i przedstawić następujące dokumenty:

  • Kandydaci nie posiadający uprawnień przewodnickich PTTK: zaświadczenie o ukończeniu kursu PTTK, dowód osobisty lub paszport, dowód wpłaty w formie papierowej
  • Kandydaci posiadający uprawnienia Przewodnika Turystycznego PTTK: legitymację przewodnika, dowód osobisty lub paszport, dowód wpłaty w formie papierowej.

Egzaminy rozpoczną się egzaminem testowym, który trwa 45 minut. Część teoretyczna obejmuje test zawierający 30 pytań, trzy warianty odpowiedzi (tylko jedną prawidłową); warunkiem uzyskania wyniku pozytywnego jest uzyskanie 20 punktów, część ustną, polegającą na odpowiedzi na trzy pytania znajdujące się w wylosowanym zestawie.

Osoby, które zdadzą tą część egzaminu przystępują do egzaminu ustnego. Każda osoba zdająca po wylosowaniu zestawu pytań ma czas na ich przygotowanie około 10 – 15 minut. Nie wolno posługiwać się notatkami, przewodnikami lub innymi własnymi materiałami.

Między testem, a częścią ustną dokonywane jest losowanie jednej z trzech tras egzaminacyjnych do egzaminu praktycznego (na dzień następny).

Część praktyczna obejmuje przejazd autokarem po wylosowanej poprzedniego dnia trasie, oraz przejście po mieście ze zwiedzaniem obiektów znajdujących się na trasie.

5. Godzina i miejsce, w którym rozpocznie się egzamin praktyczny zostaną podane po wylosowaniu trasy egzaminacyjnej, które to losowanie przeprowadzi Zespół Egzaminacyjny w
wybranym przez siebie terminie w trakcie trwania egzaminu ustnego.
6. W trakcie trwania egzaminu ustnego przewidywana jest przerwa obiadowa.
7. Wszelkie ewentualne zapytania proszę kierować na adres mailowy O/Ł PTTK – pttk.lodz@wp.pl

Podstawa prawna egzaminu certyfikacyjnego na przewodnika turystycznego miejskiego PTTK
– Uchwała nr 55/XVIII/2014 Zarządu Głównego PTTK z 27 lutego 2014 r. w sprawie Regulaminu szkolenia i egzaminowania kandydatów na przewodników turystycznych miejskich i terenowych, oraz nadawania uprawnień przewodników turystycznych PTTK wraz z załącznikami
– Zarządzenie nr 1/2014 Sekretarza Generalnego ZG PTTK z 10 marca 2014 r. dotyczące realizacji działań określonych w uchwale ZG PTTK nr 55/XVIII/2014 z 27 lutego 2014 r. w sprawie Regulaminu szkolenia i egzaminowania kandydatów na przewodników turystycznych miejskich i terenowych oraz nadawania uprawnień przewodników turystycznych PTTK
– Załączniki do Uchwały nr 55/XVIII/2014 Zarządu Głównego PTTK z 27 lutego 2014 r. Regulamin szkolenia i egzaminowania kandydatów na przewodników turystycznych miejskich i terenowych oraz nadawania uprawnień przewodników turystycznych PTTK
– Uchwała nr 55/XVIII/2014 Zarządu Głównego PTTK z 27 lutego 2014 r. w sprawie Regulaminu szkolenia i egzaminowania kandydatów na przewodników turystycznych miejskich i terenowych oraz nadawania uprawnień przewodników turystycznych PTTK
– Uchwała nr 164/XIX/2022 Zarządu Głównego PTTK z dnia 24 lutego 2020 r.
– Zarządzenie nr 14/2021 Sekretarza Generalnego ZG PTTK z dnia 31 grudnia 2021 r.

Dodaj komentarz